H.H.第三世多杰羌佛 應大日如來之授記 獨創「神秘霧氣雕」

大日如來尊勝法王賦授記曰:『多杰羌佛,三世來到。維摩尊聖,二 […]

H.H.第三世多杰羌佛學術論文之《傳統•無我•空間》

傳統•無我•空間 【繼承傳統 深化廣益 】 目前中國畫這一特 […]